Правила прийому

Шановний вступнику!

Просимо ознайомитися з Правилами прийому до Державного професійного (професійно-технічного) закладу освіти “Самбірський професійний ліцей” у 2024 році.

Погоджено:
Директор департаменту
освіти і науки Львівської
обласної державної
адміністрації
______________   О. Паска
«___»___________2023 р.
Затверджено:
Директор Самбірського 
професійного ліцею

______________    О.О. Ладичук      
«___»   __________2023 р. 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного професійного (професійно-технічного) закладу освіти

«Самбірський професійний ліцей»

 1. Загальна частина
 2. Приймальна комісія
 3. Порядок прийому заяв та документів для вступу
 4. Умови прийому
 5. Зарахування
 6. Прикінцеві положення

Додаток Пропозиції обсягів регіонального замовлення

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного професійного (професійно-технічного) закладу освіти «Самбірський професійний ліцей»  (далі – ДПЗО «Самбірський ПЛ») розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550).

1.2. До ДПЗО «Самбірський ПЛ» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до ДПЗО «Самбірський ПЛ» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримування документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року №726).
Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших політичних переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних та інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ДПЗО “Самбірський ПЛ” відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ДПЗО “Самбірський ПЛ”.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до ДПЗО “Самбірський ПЛ” здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом до ДПЗО “Самбірський ПЛ” для здобуття освіти за рахунок державного та/або обласного бюджету здійснюється на:

 • первинну професійну підготовку;
 • професійне (професійно-технічне) навчання за іншою професією, але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією, за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше трьох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб. які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;
 • професійне (професійно-технічне) навчання на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.

1.5. Прийом до ДПЗО “Самбірський ПЛ” понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб в межах ліцензійних обсягів.

2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ»  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник ДПЗО “Самбірський ПЛ”, який своїм наказом визначає та затверджує її персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПЗО «Самбірський ПЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ДПЗО “Самбірський ПЛ” за погодженням Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПЗО “Самбірський ПЛ” доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, на вебсайті ліцею (https://splsp.lviv.ua/), які обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • планові обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробовувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробовувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години).

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до ДПЗО “Самбірський ПЛ”.

Прийом документів до ДПЗО «Самбірський ПЛ» на первинну професійну підготовку проводиться з 11 червня 2024 р. і завершується 23 серпня 2024 р.

3. Порядок прийому заяв та документів для вступу.

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ДПЗО «Самбірський ПЛ», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місця проживання, у:
паперовій формі (особисто);
електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності).
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують її особу чи її спеціальний статус;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби).

При вступі на навчання обов’язковою умовою є перебування абітурієнта у віці від 17 років на військовому обліку. При цьому обов’язково має пред’являтися один із військово-облікових документів. Такими документами є:
– посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) – для призовників;
– військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;
– військовий квиток – для резервістів.
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”)

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн (інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу), які містяться в Реєстрі документів) та розглядається приймальною комісією ліцею.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:
– адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого кабінету;
– пароль для входу до особистого електронного кабінету;
– серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
– наявність документів, що дають право на пільги при вступі до ДПЗО “Самбірський ПЛ”.

В електронному кабінеті вступник завантажує:
– скановану копію додатка до документа про освіту;
– фотокартку розміром 3х4 см;
– скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

В ДПЗО “Самбірський ПЛ” створений консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Приймальна комісія працює щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 до 17:00.

4. Умови прийому.

 4.1. Прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за рейтинговим списком вступників;
за результатами співбесіди;
за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):
у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ» проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ» проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

4.4. Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;
ДПЗО “Самбірський ПЛ” не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування.

5.1. Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір  є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПЗО “Самбірський ПЛ” за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної  комісії.

5.5. Зарахування до ДПЗО “Самбірський ПЛ” здійснюється наказом директора цього закладу.
Після конкурсного відбору зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПЗО «Самбірський ПЛ» на навчання проводиться за рахунок коштів  обласного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними або юридичними особами в межах затвердженого регіонального замовлення та ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДПЗО “Самбірський ПЛ”. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПЗО “Самбірський ПЛ” може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається  відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ДПЗО «Самбірський ПЛ» здійснює Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Правила прийому розглянуто на засіданні педагогічної ради:протокол №2  від 24.11.2023  р.

Заступник директора з НВР                                                    Наталія  ДЕМКОВСЬКА

Додаток

Пропозиції обсягів регіонального замовлення

II ступінь

Первинна професійна підготовка

Денна форма навчання

На базі базової загальної середньої освіти

№ п/пКод, професіяЛіцензійний обсягПрийомТермін навчання
15122 Кухар 7412 Кондитер120302 роки 10 місяців
25123 Офіціант 5123 Буфетник 5123 Бармен120252 роки 10 місяців
37241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування60252 роки 10 місяців
47231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів60302 роки 10 місяців

На базі повної загальної середньої освіти

№ п/пКод, професіяЛіцензійний обсягПрийомТермін навчання
15122 Кухар 7412 Кондитер120251 рік 6 місяців
27212 Електрогазозварник303010 місяців