Вступникам

Погоджено:
Директор департаменту Львівської ОДА
______________   О. Паска
«___»___________2022р.
Затверджено:
Директор Самбірського  професійного ліцею
______________    О.О. Ладичук      
«___»   __________2022 р. 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного професійного закладу освіти

«Самбірський професійний ліцей»

 1. Загальна частина
 2. Приймальна комісія
 3. Порядок прийому заяв та документів для вступу
 4. Умови прийому
 5. Зарахування
 6. Прикінцеві положення

Додаток Пропозиції обсягів регіонального замовлення

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного професійного (професійно-технічного) закладу освіти «Самбірський професійний ліцей»  (далі – ДПЗО «Самбірський ПЛ») розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550).

1.2. До ДПЗО «Самбірський ПЛ» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до ДПЗО «Самбірський ПЛ» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 505/36127.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших політичних переконань етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок обласного  бюджету  на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ»  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує її персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПЗО «Самбірський ПЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором ліцею за погодженням Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Прийом до Самбірського професійного ліцею  здійснюється відповідно до переоформленої в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН України №137-л від 20.02.2018 р.) та згідно з свідоцтвом про атестацію закладу освіти ; відповідно до ліцензії.(Додаток 1).

2.6. Прийом документів до ДПЗО «Самбірський ПЛ» на первинну професійну підготовку проводиться з 11 червня 2023 р. і завершується 27 серпня 2023 р.

3. Порядок прийому заяв та документів для вступу.

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ДПЗО «Самбірський ПЛ», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місця проживання, у:
паперовій формі (особисто);
електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності).
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують її особу чи її спеціальний статус;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ліцею.

В навчальному закладі створений консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3.6. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.7. Приймальна комісія працює щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 до 17:00.

4. Умови прийому.

 4.1. Прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за рейтинговим списком вступників;
за результатами співбесіди;
за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

 • у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до ДПЗО «Самбірський ПЛ» проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;
 • заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до складу здобувачів освіти не зараховуються.

5. Зарахування.

5.1. Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір  є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної  комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПЗО «Самбірський ПЛ» на навчання проводиться за рахунок коштів  обласного бюджету на підготовку робітничих кадрів в межах затвердженого регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій може проводитися додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається  відповідний акт.

Контроль за дотриманням правил прийому до ДПЗО «Самбірський ПЛ» здійснює Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Правила прийому розглянуто на засіданні педагогічної ради:протокол №2  від 29.10.2022  р.

Заступник директора з НВР                                                    Наталія  ДЕМКОВСЬКА

Додаток

Пропозиції обсягів регіонального замовлення

II ступінь

Первинна професійна підготовка

Денна форма навчання

На базі базової загальної середньої освіти

№ п/пКод, професіяЛіцензійний обсягПрийомТермін навчання
15122 Кухар 7412 Кондитер120302роки10 місяців
25123 Офіціант 5123 Буфетник 5123 Бармен120252 роки 10 місяців
37241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування60252 роки 10 місяців
47231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів60302 роки 10 місяців

На базі повної загальної середньої освіти

№ п/пКод, професіяЛіцензійний обсягПрийомТермін навчання
15122 Кухар 7412 Кондитер120251 рік 6 місяців
27212 Електрогазозварник303010 місяців

Висновок про доступ до будівлі закладу освіти


Оплата за навчання

Відповідно до пунктів 1.5 та 1.6. “Правил прийому” до ліцею прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок обласного  бюджету  на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.